#من

2.192M Posts

a few minutes ago

تاسوعا عزاداری مسیحیان عزیز برای یل ام البنین قمر بنی هاشم تا مسیحی میگه عیسی ،عیسی میگه یا ابوالفضل هست ونیستم به فدات یاقمربنی هاشم فرزند حیدرکرار #من ابوالفضلیم

a few minutes ago

بغل آري جون🙈🙈🙈😍💋💋❤️❤️ #من الان گيج شدم قبلا روبايي بغلش كردم الان خودشو😘😍💋💍💍💍💍💍💍💍💍💍💍in rell ari